תקנון הרשמה קורס שחיית חתירה

1. צוות המדריכים של 2Swim הינו צוות מיומן ומוסמך להעברת שיעורי השחייה השונים. יחד עם זאת ידוע לי כי אין התחייבות לכך שבסיום קורס לימוד השחייה השחיין ישחה בכוחות עצמו.

2. מבנה הקורס: 12 שיעורים, עד 7 משתתפים  בקבוצה. כל שיעור הינו בן 45 דקות.

3. היעדרויות: ידוע לי כי עלי להודיע על אי הגעה מתוכננת, עד שבוע קודם לשיעור בו איעדר.  היעדרות משיעור מבלי שניתנה הודעה בת שבוע מראש כאמור, וזאת מכל סיבה שהיא (לרבות אך לא רק בשל מחלה ו/או שהייה בבידוד), לא תזכה בהחזר כספי או השלמה בגין השיעורים שהוחסרו. ידוע לי כי לאור המבנה הייחודי של קורס השחייה, השלמות בגין חיסורים יינתנו ככל שהדבר יתאפשר, וזאת אך ורק במקרים בהם החיסור הינו כתוצאה ממחלה ו/או שהייה בבידוד, ובמקרה כאמור אין הבטחה מצד 2Swim כי השלמת השיעור/ים תבוצע באותם ימים ושעות אליהם נרשמתי.

4. מדיניות ביטול:
4.1. ידוע לי כי ניתן לבטל את ההשתתפות בקורס בתוך 14 ימי עסקים מרגע הרישום ועד 14 ימים (שאינם ימי מנוחה) לפני תחילת הקורס, בזיכוי מלא למעט עמלת סליקת אשראי בגובה 2% מהעסקה ("עמלת אשראי") ולמעט דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הקורס.
4.2. ידוע לי שביטול שיעשה בתקופה שבין 14 ימים (שאינם ימי מנוחה) ועד תחילת הקורס יחויב בדמי ביטול בגובה 100 ש"ח בתוספת עמלת אשראי.
4.3. ידוע לי כי ביטול שיעשה עד השיעור השלישי (כולל), יחויב לפי הגבוה מבין מחיר יחסי של הקורס (לפי השיעורים שבוצעו בפועל) או דמי ביטול בגובה 100 ש"ח, ובתוספת עמלת אשראי. כמו כן ידוע לי כי לאחר השיעור השלישי אין החזר כספי בגין ביטול הקורס.
4.4 . ידוע לי כי כל שינוי במועד הקורס (דחייה למועד עתידי, שינוי בשעת הקבוצה) יחוייב בתשלום בגובה 5% מהעסקה או 100 ₪ , הנמוך מבניהם.

5. הרישום לפעילות הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

6. כל משתתף מחויב להתייצב עם משקפת שחייה. כמו כן, ידוע לי כי לבעלי שיער ארוך חלה החובה לחבוש כובע ים.

7. החברה רשאית לערוך שינויים במועדי הפעילות והיא אף רשאית לבטל פעילות  מסוימת במהלך שנת הפעילות, לאחר שנתנה הודעה למשתתף על כוונתה לעשות כן.

8. אנו מתחייבים בזאת, כי בעת שהותנו במרכז הספורט לא נגרום בהתנהגותנו לכל הפרעה ו/או מטרד לניהולו התקין של מרכז הספורט ו/או למשתתפים בפעילויות הספורט במרכז. כמו כן, אנו מתחייבים לשמור על כללי הבטיחות וההתנהגות המקובלים במרכז הספורט, ובכלל זה להימנע מעישון בכל רחבי מרכז הספורט ולא להכניס לתחום מרכז הספורט חיות מחמד.

9. אנו מתחייבים כי התשלום עבור החוג כולל כניסה לזמן הפעילות בלבד ללא כניסה לשאר מתחמי הפעילות. הכניסה למים מותרת למשתתף בחוג בלבד ואך ורק בזמן השיעור.

10. ידוע לנו, כי הגעה לשיעור אפשרית עד 10 דקות לפני תחילתו. כמו כן, אנו מתחייבים לצאת ממרכז הספורט מיד לאחר סיום החוג.

11. ידוע לנו, כי החברה רשאית לבטל את רישומו של כל משתתף בחוג כאשר המשתתף הפר את כללי הבטיחות ו/או נמנע מלהישמע להוראות המדריכים וזאת לאחר שקיבל אזהרה בעניין ו/או הפר את הוראות תקנון זה. במקרה כאמור, תשיב החברה למשתתף את הסכום ששילם בגין התקופה שלאחר ביטול השתתפותו בחוג.

12. אנו מתחייבים להודיע לחברה על כל שינוי במצב הרפואי  מיד עם היוצרות שינוי כאמור.

13. ידוע לנו כי החברה אינה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם לרכושנו במהלך השתתפות בחוג במרכז הספורט לרבות לנזק לרכוש כתוצאה מגניבה אבדן וכיו"ב.

14. אנו נותנים את הסכמתנו כי מעת לעת יצולמו המשתתפים במסגרת הפעילות וכי תמונות אלו עשויות להתפרסם במדיה החברתית.

15. במקרה של השבתת הבריכה, מכל סיבה שהיא ובכלל זה הנחיות משרד הבריאות ו/או הממשלה וכיו"ב, שיעורי השחייה שיתבטלו כתוצאה מהשבתת הבריכה כאמור יושלמו מייד לאחר חזרת הבריכה לפעילות, ואנו לא נהיה זכאים להחזר כספי בגין שיעורים אלו.

דילוג לתוכן