תקנון הרשמה – אימוני שחייה למבוגרים (חוג שנתי)

1.       בחוג השחייה מתקיימת פעילות מקצועית. המשתתף יעשה כל מאמץ להתמיד בפעילות לאורך זמן.
2.       ידוע לנו, כי הרישום לפעילות הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
3.       ברור לנו, כי החוג מתקיים על בסיס חודשי לאורך כל השנה
4.       ידוע לנו כי ניתן לקבל במהלך הרישום לוח חופשות החגים במהלך השנה.
5.       ידוע לנו כי יש להסדיר את אופן התשלום לכל תקופת הפעילות מראש בעת הרישום. התשלום ייגבה בסוף כל חודש עבור החודש העוקב
6.       ידוע לנו כי כל משתתף מחויב להתייצב עם משקפת שחייה. כמו כן, ידוע לי כי לבעלי שיער ארוך חלה החובה לחבוש כובע ים.
7.       ידוע לנו, כי החברה רשאית לערוך שינויים במועדי הפעילות והיא אף רשאית לבטל פעילות מסוימת במהלך שנת הפעילות, לאחר שנתנה הודעה למשתתף על כוונתה לעשות כן.
8.       אנו מתחייבים בזאת, כי בעת שהותנו במרכז לא נגרום בהתנהגותנו לכל הפרעה ו/או מטרד לניהולו התקין של המרכז ו/או למשתתפים בפעילויות הספורט במרכז.  כמו כן, אנו מתחייבים לשמור על כללי הבטיחות וההתנהגות המקובלים במרכז הספורט, ובכלל זה להימנע מעישון בכל רחבי מרכז הספורט ולא להכניס לתחום מרכז הספורט חיות מחמד.
9.       אנו מתחייבים כי התשלום עבור החוג כולל כניסה לפעיל בלבד – ללא כניסה לשאר מתחמי הפעילות. כמו כן, אנו מתחייבים לצאת מהמרכז מיד לאחר סיום החוג.
10.    אנו מתחייבים כי בחתימה על תקנון החוג אנו מתחייבים למלא אחר תקנון המרכז/קאנטרי.
11.    ידוע לנו, כי הגעה לשיעור אפשרית עד 10 דקות לפני תחילתו. כמו כן, אנו מתחייבים לצאת ממרכז הספורט / קאנטרי מיד לאחר סיום החוג.
12.    ידוע לנו, כי החברה רשאית לבטל את רישומו של כל משתתף בפעילות כאשר המשתתף הפר את כללי הבטיחות ו/או נמנע מלהישמע להוראות המדריכים וזאת לאחר שקיבל אזהרה בעניין ו/או הפר את הוראות תקנון זה.
13.    במקרה ולא נוכל להשתתף מסיבות בריאותיות, ניתן לבטל רישום ובלבד שלהודעת הביטול בכתב יצורף אישור רפואי מתאים.
14.    מבלי לגרוע מהתחייבותנו לשאת במלוא עלות החוג, ידוע לנו כי אם לא נעמוד בתשלום מלוא דמי ההשתתפות בפעילות, תהיה החברה רשאית להפסיק את ההשתתפות בפעילות לאחר מתן התראה של 7 ימים. 15.    אנו מתחייבים להודיע לחברה על כל שינוי במצב הרפואי  מייד עם הווצרות שינוי כאמור.
16.    אנו מתחייבים לדווח לחברה על כל שינוי בפרטי הכתובת ו/או הטלפון שמסרנו לעיל.
17.    ידוע לנו כי החברה אינה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם לרכושנו במהלך השתתפות בפעילות במרכז לרבות לנזק לרכוש כתוצאה מגניבה אבדן וכיו"ב.
18.    ידוע לנו כי החברה שולחת עדכונים מעת לעת לגבי שינוי מועדי הפעילויות (ימים ו/או שעות) ועדכונים נוספים אחרים אך ורק באמצעות כתובת הדוא"ל ו/או מסרונים.
19.    אנו נותנים את הסכמתנו כי מעת לעת נצולם במסגרת הפעילות וכי תמונות אלו עשויות להתפרסם במדיה המקומית.
20.    נוהל ביטול פעילות – ידוע לנו כי קיימת האפשרות לבטל את הרישום לפעילות במהלך השנה  יש להעביר הודעת ביטול בכתב למשרדי השחייה עד ה-20 לחודש ביטול הרישום יכנס לתוקף החל מהראשון לחודש העוקב לחודש בו נמסרה ההודעה.
21.    ידוע לנו כי הרישום לפעילות כולל תשלום חד פעמי עבור דמי רישום. בכל מקרה, דמי הרישום לא יוחזרו במידה ונבטל את הרישום לפעילות.
22.    ידוע לנו, כי המחיר עבור ההשתתפות בפעילות הינו מחיר שנתי, כשבעת חישובו כבר נלקחו בחשבון חופשות בחגים ומועדים מיוחדים נוספים  חוג חד שבועי – מינימום 32 מפגשים בשנת פעילות מלאה. חוג דו שבועי – מינימום 70 מפגשים בשנת פעילות מלאה.
23.    לא ניתן לבצע הקפאה במהלך תקופת החוג.
24.    היעדרות משיעורים לא תזכה בהחזר כספי. במידה וניתן, תתאפשר ביצוע השלמה לשיעור
25.    במקרה של השבתת הבריכה, מכל סיבה שהיא ובכלל זה הנחיות משרד הבריאות ו/או הממשלה וכיו"ב, שיעורי השחייה שיתבטלו כתוצאה מהשבתת הבריכה כאמור יושלמו מייד לאחר חזרת הבריכה לפעילות,  ואנו לא נהיה זכאים להחזר כספי בגין שיעורים אלו.

דילוג לתוכן